303-3{(655-(18:2+1).4³+5]}:2022

303-3{(655-(18:2+1).4³+5]}:2022Viết một bình luận

Câu hỏi mới