a)2x + 3= 7 b) 2x + 7 chia hết cho x + 1

a)2x + 3= 7

b) 2x + 7 chia hết cho x + 1

2 bình luận về “a)2x + 3= 7 b) 2x + 7 chia hết cho x + 1”

 1. a, 2x + 3 =7
  => 2x =7-3
  => 2x=4
  => x=2
  vậy x=2
  b,  (2x+7) $\vdots$(x+1)
  =>(2x+2+5) $\vdots$ (x+1)
  => 5 $\vdots$ (x+1)
  => (x+1) $\in$ Ư (5) = { 1 , -1 , 5 , -5}
  ta có bảng 
  x+1                   1                   -1                      5                  -5
  x                       0                    -2                     4                  -6
  ĐK                  TM                  TM                   TM                TM
   Vậy n $\in$  { 0 , -2 , 4 ,-6}

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  a ) x = 2 ; b) x= 4 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a ) 2x + 3 = 7 
  ⇒ 2x = 7 – 3 
  2x = 4 
  x = 4 : 2
  x = 2 
  vậy x = 2 
  b ) 2x + 7 chia hết  cho x+ 1 
  ta có  2x + 7 : x + 1 
  mà : x + 1 : x + 1 ⇒ 2 ( X +1 ) : x +1 ⇒2x + 2 😡 + 1 
  ⇒ ( 2x + 7 ) – ( 2x + 2 ) : x + 1 ⇒2x + 2 : x + 1 
  ⇒ 5 : x + 1 ⇒ x + 1 ∈ Ư ( 5 ) 
  Mà:  Ư (5)+{1;5} ; x + 1> 1 ⇒ x + 1 = 5
  ⇒ x = 5 -1 =4 
  x = 4 
  Vậy x = 4 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới