a) 5/8 . -6/13 + 5/8 . -7/13 + 13/8 b)2/5 . 15/4 – 2/5 . 10/9 + 1/2 Ét ô ét mấy chế ơi

a) 5/8 . -6/13 + 5/8 . -7/13 + 13/8

b)2/5 . 15/4 – 2/5 . 10/9 + 1/2

Ét ô ét mấy chế ơiViết một bình luận

Câu hỏi mới