a)Tìm các số tự nhiên x,y. Sao cho (2x+1)(y-5)=12 b) Chứng tỏ rằng 12n+1/30n+2 là phân số tối giản 5sao ạ <

a)Tìm các số tự nhiên x,y. Sao cho (2x+1)(y-5)=12

b) Chứng tỏ rằng 12n+1/30n+2 là phân số tối giản

5sao ạViết một bình luận

Câu hỏi mới