B1: Cho A = 10^2023 +2/3 . Chứng tỏ A là một số tự nhiên .

B1: Cho A = 10^2023 +2/3 . Chứng tỏ A là một số tự nhiên .

2 bình luận về “B1: Cho A = 10^2023 +2/3 . Chứng tỏ A là một số tự nhiên .”

 1. 10^{2023}+2=1000….0+2(2023 chữ số 0)
  =1000…2(2022 chữ số 0)
  Tổng các chữ số trong số 1000…2 là: 
  1+2=3 
  Do tổng các chữ số trong số 1000…2 chia hết cho 3 nên 100…2 \vdots 3
  <=>10^{2023}+2 \vdots  3 và 10^{2023}+2>3
  <=>(10^{2023}+2)/3 là một số tự nhiên
  <=>A là một số tự nhiên 

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  A=(10^2023 +2)/3
  A=(100…00+2)/3
  A=(100….002)/3
  1000…002 có tỏng các chữ số bằng 3 
  => 100…002 chia hết cho 3 
  =>A là số tự nhiên

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới