Bài 1: thực hiện phép chia 4,6842 chia 6 rồi làm tròn kết quả đến hàng phần mười Bài 2: Một bạn học sinh thực hiện p

Bài 1: thực hiện phép chia 4,6842 chia 6 rồi làm tròn kết quả đến hàng phần mười

Bài 2: Một bạn học sinh thực hiện phép tính 64,54 – 25,645 + 12,46 được kết quả là 45,355. Bằng cách ước lượng, hãy cho biết bạn học sinh đó tính đúng hay sai? Em hãy thực hiện phép tính để kiểm tra khẳng định của mình

Bài 3: làm tròn số:

a. 168,9428 đến hàng phần mười

b. 9314,9867 đến hàng phần trăm

c. 14,69864 đến hàng phần nghìn

d. 3126, 479 đến hàng chục

Bài 4 : diện tích đất trồng của một xã khoảng 40,35 hecta. Vụ hè thu năm nay, xã dự định dùng 5/9 diện tích này để trồng lúa. Tính diện tích đất trồng lúa vụ hè thu của xã ( sử dụng máy tính cầm tay rồi làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai)

2 bình luận về “Bài 1: thực hiện phép chia 4,6842 chia 6 rồi làm tròn kết quả đến hàng phần mười Bài 2: Một bạn học sinh thực hiện p”

 1. 1.
  4,6842:6=0,7807
  Làm tròn số 
  0,7|807 đến hàng phần mười ta được ≈0,8
  2.
  64,54-25,645+12,46
  =38,895+12,46
  =51,355
  ->Bạn học sinh đó thực hiện phép tính “sai”
  3.
  a)168,9|428≈168,9
  b)9314,98|67≈9314,99
  c)14,698|64≈14,699
  d)312|6,479≈313
  4.
  Diện tích để trồng lúa là :
  40,35xx5/9=269/12 (ha)
  269/12=22,41|(6)≈22,42 (ha)
  $Đ/S:$ 22,42ha

  Trả lời
 2. Bài 1: Thực hiện phép chia 4,6842 chia 6 ta được kết quả: 0,7807. Làm tròn kết quả đến hàng phần mười ta được 0,8
  Bài 2: Để kiểm tra tính đúng/sai của kết quả 45,355, ta thực hiện lại phép tính: 64,54 – 25,645 + 12,46 = 51,355. Kết quả không giống với kết quả ban đầu nên bạn học sinh đã tính sai.
  Bài 3:
  a. 168,9428 làm tròn đến hàng phần mười ta được 168,9. 
  b. 9314,9867 làm tròn đến hàng phần trăm ta được 9314,99.
  c. 14,69864 làm tròn đến hàng phần nghìn ta được 14,699.
  d. 3126,479 làm tròn đến hàng chục ta được 3130.
  Bài 4: Diện tích đất trồng lúa là
  40,35 x 5/9 = 22,7500 (hecta)
  Làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai, diện tích đất trồng lúa vụ hè thu của xã là 22,75 (hecta).

  Trả lời

Viết một bình luận