Bài 1 . Tính nhanh ( nếu có thể) A, 45.(-37)+45.(-63)+100 B,148.9-3² .48 C, 213-[(120.5-30):3²+6] :4<

Bài 1 . Tính nhanh ( nếu có thể)

A, 45.(-37)+45.(-63)+100

B,148.9-3² .48

C, 213-[(120.5-30):3²+6] :4

Giúp mik vs đang cần gấp!!

2 bình luận về “Bài 1 . Tính nhanh ( nếu có thể) A, 45.(-37)+45.(-63)+100 B,148.9-3² .48 C, 213-[(120.5-30):3²+6] :4<”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a/45.(-37)+45.(-63)+100
  =45.((-37)+(- 63))+100
  =45.(-100)+100
  =-4500+100
  =-4400
  b/148.9-3^2.48
  =148.3^2-3^2.48
  =3^2.(148-48)
  =3^2.100
  =900
  c/213-((120.5-30):3^2+6):4
  =213-((600-30):9+6):4
  =213-(570:9+6):4
  =213-(570/9+6):4
  =213-624/9:4
  =213-624/36

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới