Bài 2 cặp số nào không bằng nhau a, -2/9 và 6/27 b, -1/-5 và 4/25 b3 cặp số nào không bằng nhau a

Bài 2 cặp số nào không bằng nhau

a, -2/9 và 6/27

b, -1/-5 và 4/25

b3 cặp số nào không bằng nhau

a, 1/2 và 3/4

b,3/6và 2/4

b4

a, 3/7 và 6/14

b, 12/-4 và -9 /3

c, -5 và -10/2

d,2x/6 và x/3(x thuộc Z)Viết một bình luận

Câu hỏi mới