bạn an nuôi được 6 cá cảnh còn bạn nga nuôi được 50% số cá của bạn an và số cá của bạn an bằng 2/3 số cá của bạn mỹ hỏi b

bạn an nuôi được 6 cá cảnh còn bạn nga nuôi được 50% số cá của bạn an và số cá của bạn an bằng 2/3 số cá của bạn mỹ hỏi bạn nga và bạn mỹ nuôi được bao nhiêu con cá cảnh

2 bình luận về “bạn an nuôi được 6 cá cảnh còn bạn nga nuôi được 50% số cá của bạn an và số cá của bạn an bằng 2/3 số cá của bạn mỹ hỏi b”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bạn Nga nuôi:
  6.50%=3 (con cá)
  Bạn Mỹ nuôi:
  6 : 2/3 =9 (con cá)
   Bạn Mỹ và bạn Nga nuôi được:
  9+ 3 = 12 (con cá)
  đ/s:12 con cá

  Trả lời

Viết một bình luận