Bố của An 45t, tuổi anh An bằng 1/3 tuổi của bố, tuổi của An bằng 4/5 tuổi của anh. Tính tuổi của mỗi người.

Bố của An 45t, tuổi anh An bằng 1/3 tuổi của bố, tuổi của An bằng 4/5 tuổi của anh. Tính tuổi của mỗi người.Viết một bình luận

Câu hỏi mới