câu 1, 3 x + 12 =21 Câu 2; 5 ( x + 7 ) =15 Câu 3 2 . X + 7 . 2 = 8 . 3

câu 1,

3 x + 12 =21

Câu 2;

5 ( x + 7 ) =15

Câu 3

2 . X + 7 . 2 = 8 . 3

2 bình luận về “câu 1, 3 x + 12 =21 Câu 2; 5 ( x + 7 ) =15 Câu 3 2 . X + 7 . 2 = 8 . 3”

 1. Giải đápLời giải và giải thích chi tiết:
   Câu 1:
  3x+12=21
  3x=21-12
  3x=9
  x=9:3
  x=3
  Vậy x=3
  Câu 2:
  5(x+7)=15
  x+7=15:5
  x+7=3
  x=3-7
  x=-4
  Vậy x=-4
  Câu 3:
  2.x+7.2=8.3
  2x+14=24
  2x=24-14
  2x=10
  x=10:2
  x=5
  Vậy x=5

  Trả lời
 2. Câu 1 : 
  3x+12=21
  ⇒3x=21-12
  ⇒3x=9
  ⇒x=9:3
  ⇒x=3
  Vậy x=3
  Câu 2:
  5(x+7)=15
  ⇒x+7=15:5
  ⇒x+7=3
  ⇒x=3-7
  ⇒x=-4
  Vậy x=-4
  Câu 3:
  2x+7.2=8.3
  ⇒2x+14=24
  ⇒2x=24-14
  ⇒2x=10
  ⇒x=10:2
  ⇒x=5
  Vậy x=5

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới