x chia hết cho 6; x chia hết cho 8 và -18<x<42

x chia hết cho 6; x chia hết cho 8 và -18<x<42

2 bình luận về “x chia hết cho 6; x chia hết cho 8 và -18<x<42”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   x chia hết 6, x chia hết 8
  =>  x thuộc Ư( 6,8)
  6 = 2x 3       8= 2x2x2
  ƯCNN( 6,8) =  2 x2 x2 x 3 = 24
  =>Ư( 6,8) = { 24; 48; 72}
  -18<x<42
  => x = 24

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới