Chiều dài của một mảnh vườn hình chữ nhật là 60m chiều rêng =2/3 chiều dài a, tính duện tích mảnh vườn b, biế

Chiều dài của một mảnh vườn hình chữ nhật là 60m chiều rêng =2/3 chiều dài

a, tính duện tích mảnh vườn

b, biế 3/5 diện tích trồng hoa bằng 120m² tính phần diện tích trồng hoa

c, Diện tích trồng cây ăn quả bằng ban nhiêu % diện tích mảnh vườn

1 bình luận về “Chiều dài của một mảnh vườn hình chữ nhật là 60m chiều rêng =2/3 chiều dài a, tính duện tích mảnh vườn b, biế”

 1.                         Bài giải:
     Chiều rộng mảnh vườn là
           60 x 2/3 = 40 (m)
     Diện tích mảnh vườn là 
           60 x 40 = 2400 (m²)
  b)Diện tích trồng hoa là:
           240 : 3/5 = 400 (m²)
  c) Diện tích đất trồng cây ăn quả là :
  2400 – 400 = 2000 (m)
  Tỉ số phần trăm diện tích đất trồng cây ăn quả là :
  400 : 100 x 2000 = 20 %
             Đ/S : 20%

  Trả lời

Viết một bình luận