Cho tập hợp A ={3;-2;0;4;6} a, Viết tập hợp B gồm các phần tử là các số đối của tập hợp A . b, Viết tập hợp C

Cho tập hợp A ={3;-2;0;4;6}

a, Viết tập hợp B gồm các phần tử là các số đối của tập hợp A .

b, Viết tập hợp C gồm các phần tử thuộc tập hợp A và B nhưng là số âm.Viết một bình luận

Câu hỏi mới