Chứng minh: S=2+2²+2³+2+…..+2²²² chia hết cho 6

Chứng minh: S=2+2²+2³+2+…..+2²²² chia hết cho 6

2 bình luận về “Chứng minh: S=2+2²+2³+2+…..+2²²² chia hết cho 6”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   S=2+2^2+2^3+…+2^222
  S=2^1+2^2+2^3+…+2^222
  S có:(222-1):1+1=222(Số hạng)
  Nhóm 2 số vào 1 nhóm ta có:222:2=111(nhóm)
  Ta có:
  S=(2^1+2^2)+(2^3+2^4)+…+(2^221+2^222)
  S=6+2^2.(2^1+2^2)+…+2^220.(2^1+2^2)
  S=6+2^2.6+…+2^220.6
  =)S chia hết cho 6

  Trả lời
 2. S=2+2^2+2^3+…+2^222
  S=2^1+2^2+2^3+…+2^222
  S=(222-1):1+1=222(Số hạng)
  Ta có:
  S=(2^1+2^2)+(2^3+2^4)+…+(2^221+2^222)
  S=6+2^2.(2^1+2^2)+…+2^220.(2^1+2^2)
  S=6+2^2.6+…+2^220.6
  =>S \vdots 6
  \neq NH

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới