Giúp mik với ạ, please 2 . (x-8) = (-13) + (-28) 2022 + 136 : {[(468 + 332) . 160 – 5] + 68}

Giúp mik với ạ, please

2 . (x-8) = (-13) + (-28)

2022 + 136 : {[(468 + 332) . 160 – 5] + 68}Viết một bình luận

Câu hỏi mới