Giúp mình với d, Tìm các số nguyên x,y sao cho (x+1)×(y-2)=3 e, Tìm các số nguyên x,y sao cho (x+2)×(y-1)=2

Giúp mình với

d, Tìm các số nguyên x,y sao cho (x+1)×(y-2)=3

e, Tìm các số nguyên x,y sao cho (x+2)×(y-1)=2

f, Tìm số nguyên tố x vừa là ước của 275 vừa là ước của 180Viết một bình luận

Câu hỏi mới