Lớp 6A có 40 hs được xếp thành 3 loại giỏi khá trung bình .Số hs giỏi là 10 số hs khá bằng 5/2 số hs giỏi a) Tính s

Lớp 6A có 40 hs được xếp thành 3 loại giỏi khá trung bình .Số hs giỏi là 10 số hs khá bằng 5/2 số hs giỏi

a) Tính số hs trung bình

b)Tính tỉ số phần trăm hs giỏi của lớp 6A

Giúp mik vs ạViết một bình luận