Lớp 6A có 42 học sinh xếp loại kết quả học tập trong học kỳ 1 bao gồm 3 loại: tốt, khá và đạt.Số học sinh tốt chiếm 1/7 s

Lớp 6A có 42 học sinh xếp loại kết quả học tập trong học kỳ 1 bao gồm 3 loại: tốt, khá và đạt.Số học sinh tốt chiếm 1/7 số học sinh cả lớp, số học sinh khá bằng 2/3 số học sinh còn lại

a tính số học sinh mỗi loại của lớp

b tính tỷ số phần trăm của số học sinh tốt và khá so với số học sinh cả lớp

2 bình luận về “Lớp 6A có 42 học sinh xếp loại kết quả học tập trong học kỳ 1 bao gồm 3 loại: tốt, khá và đạt.Số học sinh tốt chiếm 1/7 s”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Lớp 6A có số học sinh xếp loại tốt là:
  42 x 1/7 = 6 ( học sinh )
  Số học sinh còn lại là:
  42 – 6 = 36 ( học sinh )
  Lớp 6A có số học sinh xếp loại khá là:
  36 x 2/3 = 24 ( học sinh )
  Lớp 6A có số học sinh xếp loại đạt là:
  42 – ( 6 + 24 ) = 12 ( học sinh )
  b) Tỉ số phần trăm giữa học sinh tốt và học sinh khá so với số học sinh cả lớp là:
  ( 6 + 24 ) : 42 x 100 = 500/7 ( % )
  Vậy lớp 6A có 6 học sinh xếp loại tốt, 24 học sinh xếp loại khá, 12 học sinh xếp loại đạt. Tỉ số phần trăm giữa học sinh tốt và học sinh khá so với học sinh cả lớp là 500/7%
   

  Trả lời
 2.  a) Số học sinh xếp loại tốt là:
  1/7xx42=6 (học sinh)
  Số học sinh khá là:
  2/3xx(42-6)=24 (học sinh)
  Số học sinh đạt là:
  42-(6+24)=12 (học sinh)
  b) Số học sinh tốt và khá của lớp 6A là:
  6+24=30 (học sinh)
  Tỉ số phần trăm của số học sinh tốt và khá so với số học sinh cả lớp là:
  30:42xx100 ~ 71,42(%)
  Đáp số: a)6 HS giỏi
                   24 HS khá
                    12 HS đạt    
                  b) 71,42%

  Trả lời

Viết một bình luận