LỚP 6A CÓ 45 HỌC SINH.TRONG ĐÓ SỐ HỌC SINH THÍCH BƠI LỘI CHIẾM 2/5 SỐ HỌC SINH CẢ LỚP SỐ HỌC SINH THÍCH ĐÁ CẦU CHIẾM 2/5 S

LỚP 6A CÓ 45 HỌC SINH.TRONG ĐÓ SỐ HỌC SINH THÍCH BƠI LỘI CHIẾM 2/5 SỐ HỌC SINH CẢ LỚP SỐ HỌC SINH THÍCH ĐÁ CẦU CHIẾM 2/5 SỐ HỌC SINH CẢ LỚP CÒN LẠI LÀ HỌC SINH THÍCH ĐÁ BÓNG.TÍNH SỐ HỌC SINH THÍCH BƠI LỘI,ĐÁ CẦU,ĐÁ BÓNG CỦA LỚP 6A?

2 bình luận về “LỚP 6A CÓ 45 HỌC SINH.TRONG ĐÓ SỐ HỌC SINH THÍCH BƠI LỘI CHIẾM 2/5 SỐ HỌC SINH CẢ LỚP SỐ HỌC SINH THÍCH ĐÁ CẦU CHIẾM 2/5 S”

 1. Cii
  Số học sinh thích bơi lội là:
            45.  2/5=18(học  sinh)
  Số học sinh thích đá cầu là:
            45.  2/5=18(học  sinh)
  Số học sinh thích đá bóng là:
            45-(18+18)=9(học  sinh)
  => Vậy số học sinh thích bơi lội, đá cầu, đá bóng của lớp 6A lần lượt là 18,18,9 em.
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Có số học sinh thích bơi lội là:
  45 x 2/5 = 18 (học sinh)
  Có sô học sinh thích đá cầu là:
  45 x 2/5 = 18 ( học sinh)
  Có số học sinh thích đá bóng là:
  45 – 18- 18 = 9 (học sinh)

  Trả lời

Viết một bình luận