một cửa hàng bán 1 số m vải trong vòng 3 ngày. ngày 1 bán 3 phần 5 m vải. ngày 2 bán 2 phần 7 số m vải còn lại. ngày 3 bán

một cửa hàng bán 1 số m vải trong vòng 3 ngày. ngày 1 bán 3 phần 5 m vải. ngày 2 bán 2 phần 7 số m vải còn lại. ngày 3 bán nốt 40m vải. tính tổng số m vải đã bánViết một bình luận

Câu hỏi mới