Một cửa hàng buổi sáng bán được 3/17 tổng số mét vải,buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 1/34 tổng số mét vải.Hỏi số m

Một cửa hàng buổi sáng bán được 3/17 tổng số mét vải,buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 1/34 tổng số mét vải.Hỏi số mét vải còn lại chiếm bao nhiêu phần tổng số mét vải của cửa hàng đóViết một bình luận

Câu hỏi mới