Một lớp học có 48 học sinh khi xếp loại học kì 1 số học sinh yếu chiếm 1/12 số học sinh cả lớp số học sinh khá bằng 300% s

Một lớp học có 48 học sinh khi xếp loại học kì 1 số học sinh yếu chiếm 1/12 số học sinh cả lớp số học sinh khá bằng 300% số học sinh yếu số sinh trung bình hơn Khá là xấu em còn lại là số học sinh giỏi tính số học sinh mỗi loại
Viết một bình luận