So sánh: a) (-8).12 với (-19).(-3) b) 11.(-2) với (-3).0 c) (-16).(-10) với 0 d) (-24).4 với (-28)

So sánh:

a) (-8).12 với (-19).(-3)

b) 11.(-2) với (-3).0

c) (-16).(-10) với 0

d) (-24).4 với (-28).3Viết một bình luận

Câu hỏi mới