Thực hiện phép tính 11/12+11/20+11/30+11/42+11/56+11/72

Thực hiện phép tính

11/12+11/20+11/30+11/42+11/56+11/72
Viết một bình luận