Thực hiện phép tính: a) ( 3/8 + -3/4 + 7/12 ) : 5/6 + 1/2 b) 1/2 + 3/4 – ( 3/4 – 4/5 )

Thực hiện phép tính:

a) ( 3/8 + -3/4 + 7/12 ) : 5/6 + 1/2

b) 1/2 + 3/4 – ( 3/4 – 4/5 )Viết một bình luận

Câu hỏi mới