Tìm x biết x + 2x + 3x +…+2010x + 2011x = 2012 x 2013

Tìm x biết x + 2x + 3x +…+2010x + 2011x = 2012 x 2013

2 bình luận về “Tìm x biết x + 2x + 3x +…+2010x + 2011x = 2012 x 2013”

 1. Answer
  x + 2x + 3x + … + 2010x + 2011x = 2012 . 2013
  => x . (1 + 2 + 3 + … + 2010 + 2011) = 2012 . 2013
  Đặt A = 1 + 2 + 3 + … + 2010 + 2011
  Số số hạng của A là:
  (2011 – 1) : 1 + 1 = 2011 (số hạng)
  Tổng của A là:
  {(1 + 2011) . 2011}/2 = 2023066
  => 2023066x = 4050156
  => x = {4026}/{2011}
  Vậy x = {4026}/{2011}

  Trả lời

Viết một bình luận