Tìm x biết 2/3×x+-1/4=4/5

Tìm x biết

2/3×x+-1/4=4/5
Viết một bình luận