Tìm x biết a),x.3/5=2/5 b)0,5.x=2 c)3,5:x=7 d)(2x+3²)=4

Tìm x biết

a),x.3/5=2/5

b)0,5.x=2

c)3,5:x=7

d)(2x+3²)=4Viết một bình luận

Câu hỏi mới