Tìm các số nguyên tố x,y,z thỏa mãn x mũ y=z-1

Tìm các số nguyên tố x,y,z thỏa mãn x mũ y=z-1Viết một bình luận

Câu hỏi mới