Tìm n thuộc N, biết: a) (2n + 2)  (2n – 1) b) (n^2 – 4) (n + 3)

Tìm n thuộc N, biết:

a) (2n + 2)  (2n – 1)

b) (n^2 – 4) (n + 3)

1 bình luận về “Tìm n thuộc N, biết: a) (2n + 2)  (2n – 1) b) (n^2 – 4) (n + 3)”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
    a) 2n+2 $\vdots$ 2n-1
  ⇒ 2n-1+3 $\vdots$ 2n-1
  ⇒ 3 $\vdots$ 2n-1
  ⇒ 2n-1 ∈ Ư(3)={±1;±3}
  ⇒ n ∈ {0;1;2}
    b) (n²-4) $\vdots$ n+3
  ⇒ n²-9+5 $\vdots$ n+3
  ⇒ (n-3)(n+3)+5 $\vdots$ n+3
  ⇒ 5 $\vdots$ n+3
  ⇒ n+3 ∈ Ư(5)={±1;±5}
  ⇒ n =2

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới