Tìm x 2.x+3/4.-8/9=5/7

Tìm x

2.x+3/4.-8/9=5/7Viết một bình luận

Câu hỏi mới