Tìm x a. 5(x-9)=350 b.(2x+2).8²=8²

Tìm x

a. 5(x-9)=350

b.(2x+2).8²=8²

2 bình luận về “Tìm x a. 5(x-9)=350 b.(2x+2).8²=8²”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a. $5(x – 9)=350$
  ⇔ $x – 9 = 350 :5$
  ⇔ $x – 9 = 70$
  ⇔ $x = 70 + 9$
  ⇔ x = $79$
  Vậy x = 79
  b. (2x+2). 8²= 8²
  ⇔ $(2x+2). 64 = 64$
  ⇔ $2x+2 = 64 : 64$
  ⇔ $2x+2 = 1$
  ⇔ $2x = 1 – 2$
  ⇔ $2x = -1$
  ⇔ $x$ = $\frac{-1}{2}$ = $-0,5$
  Vậy x = $-0,5$ 

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) 
  5(x-9) = 350
    (x-9) = 350 : 5
     x-9  = 70
     x     = 70 + 9
     x     = 79
  b)
  (2x+2). $8^{2}$ =  $8^{2}$
  (2x+2)                = $8^{2}$ : $8^{2}$
   2x+2                 =1
  2x                       = -1 
  x                         = $\frac{-1}{2}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới