Tìm số tự nhiên X,Y biết : xy +3x+3y=0

Tìm số tự nhiên X,Y biết : xy +3x+3y=0

1 bình luận về “Tìm số tự nhiên X,Y biết : xy +3x+3y=0”

 1. xy  + 3x + 3y = 0
   -> x(y+3)+3y+9=9
  -> x(y+3)+3(y+3)=9
  -> (x+3)(y+3)=3.3=-3.-3=9.1=1.9=(-9)(-1)=(-1)(-9)
   TH1
     x+3=3,y+3=3
      x=0,y=0(lấy )
   TH2
     x+3=-3,y+3=-3
     x=-6,y=-6 ( bỏ )
   TH3
     x+3=1,y+3=9
     x=-2,y=6 ( bỏ )
   TH4
     x+3=-1,y+3=-9
      x=-4.y=-12 ( bỏ )
   TH5
      x+3=9,y+3=1
      x=6,y=-2 ( bỏ )
   TH6
      x+3=9,y+3=-1
      x=-12,y = -4 ( bỏ )
   vẫy x,y = (0)(0)
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới