Tìm x thuộc X biết (x+5) (3x-12)>0

Tìm x thuộc X biết (x+5) (3x-12)>0Viết một bình luận

Câu hỏi mới