Tìm ƯCLN và BCNN của: a) 220; 240 và 300 b) 40; 75 và 105 c) 18; 36 và 72

Tìm ƯCLN và BCNN của:

a) 220; 240 và 300

b) 40; 75 và 105

c) 18; 36 và 72

2 bình luận về “Tìm ƯCLN và BCNN của: a) 220; 240 và 300 b) 40; 75 và 105 c) 18; 36 và 72”

 1. a) 220;240;300
  Ta có: 
  220 = 2^2 . 5 . 11
  240 = 2^4 . 3 . 5
  300 = 2^2 . 3 . 5^2
  -> ƯCLN(220;240;300) = 2^2 . 5 . 3 = 60
  -> BCNN(220;240;300) = 2^4 . 5^2 . 11 . 3 = 13200
  b) 40; 75; 105
  Ta có:
  40 = 2^3 . 5
  75 = 3 . 5^2
  105 = 3 . 5 .7
  -> ƯCLN(40;75;105) = 5 . 3 = 15
  -> BCNN(40;75;105) = 2^3 . 5^2 . 3 . 7 = 4200
  c) 18; 36; 72
  Ta có: 
  18 = 2 . 3^2
  36 = 2^2 . 3^2
  72 = 2^3 . 3^2
  -> ƯCLN(18;36;72) = 2 . 3^2 = 18
  -> BCNN(18;36;72) = 2^3 . 3^2 = 72
  $\color{red}{\text{@Hy~Hoctotnha}}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới