Tính giá trị biểu thức sau bằng cách tính nhanh nhất 3/8×56×25/7×(-4)

Tính giá trị biểu thức sau bằng cách tính nhanh nhất

3/8×56×25/7×(-4)Viết một bình luận

Câu hỏi mới