Tính : A, 3/4 +1/2+-3/32 B,3/4+1/2+-3/32

Tính :

A, 3/4 +1/2+-3/32

B,3/4+1/2+-3/32Viết một bình luận

Câu hỏi mới