Trong buổi diễn văn nghệ số học sinh xếp hình hàng năm hàng bảy hàng chín đều thiếu một em biết số học sinh trong kh

Trong buổi diễn văn

nghệ số học sinh xếp hình hàng năm hàng bảy hàng chín đều thiếu một em biết số học sinh trong khoảng từ 300 đến 500 em tính số học sinh của trường

2 bình luận về “Trong buổi diễn văn nghệ số học sinh xếp hình hàng năm hàng bảy hàng chín đều thiếu một em biết số học sinh trong kh”

 1. Giải
  Gọi số học sinh của trường đó là a (học sinh) (a in NN ; 300 < a < 500)
  => a+1 in BC(5,7,9)
  5 = 5
  7 = 7
  9 = 3^2
  => \text{BCNN(5,7,9)} = 3^2 . 5 . 7 = 315
  => a+1 in {0 ; 315 ; 630 ; …. }
  => a in {-1 ; 314 ; 629 ; … }
  Mà 300 < a < 500 => a = 314
  Vậy số học sinh trường đó là 314 học sinh 
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới