Viết các phần trăm dưới dạng phân số thập phân rồi viết dưới dạng phân số tối giản -250%= 15%= 638%=

Viết các phần trăm dưới dạng phân số thập phân rồi viết dưới dạng phân số tối giản

-250%=

15%=

638%=

-2,15%=

30%=

65,5%=Viết một bình luận