Viết các phần trăm dưới dạng phân số thập phân rồi viết dưới dạng phân số tối giản -250%=……..=…… 15%=

Viết các phần trăm dưới dạng phân số thập phân rồi viết dưới dạng phân số tối giản

-250%=……..=……

15%=…….=……..

638%=…….=……..

-2,15=………=…….

30%=……=…….

65,5%=……..=…….Viết một bình luận