quy đồng mẫu: a. -15/50:9/10 và 26/-30 b,7/10; -5/15 và 3/17 c, -4/-75; -3/5 và 8/25

quy đồng mẫu:
a. -15/50:9/10 và 26/-30
b,7/10; -5/15 và 3/17
c, -4/-75; -3/5 và 8/25Viết một bình luận

Câu hỏi mới