S=1+ 1/2 + 1/2 mũ 3 + 1/2 mũ 5 + … + 1/2 mũ 99 + 1/2 mũ 101 hãy tính s

S=1+ 1/2 + 1/2 mũ 3 + 1/2 mũ 5 + … + 1/2 mũ 99 + 1/2 mũ 101
hãy tính sViết một bình luận

Câu hỏi mới