Sắp xếp các số theo theo thứ tự từ bé đến lớn 3,89;-5,9;0,8;-6,3;-0,1;15,17 B) 12,79;-25,9;0,12;-16,23;-0,41; 5,17

Sắp xếp các số theo theo thứ tự từ bé đến lớn 3,89;-5,9;0,8;-6,3;-0,1;15,17
B) 12,79;-25,9;0,12;-16,23;-0,41; 5,17Viết một bình luận

Câu hỏi mới