Sắp xếp tăng dần : -2/3, -11/5, 3/2, 0, 4/7

Sắp xếp tăng dần : -2/3, -11/5, 3/2, 0, 4/7

2 bình luận về “Sắp xếp tăng dần : -2/3, -11/5, 3/2, 0, 4/7”

 1. Ta có: (-2)/3> -1
  Và (-11)/5<-1
  =>(-11)/5<(-2)/3
  Lại có: 3/2>1 và 4/7 <1
  =>4/7<3/2
  Số 0 thì lớn hơn số âm nhưng nhỏ hơn số dương và số âm phải nhỏ hơn số dương.
  Do đó: (-11)/5<(-2)/3<0<4/7<3/2
  Vậy các số đề cho theo thứ tự tăng dần là: (-11)/5 ; (-2)/3 ;0 ; 4/7 ;3/2
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  Ta có:
  $\frac{-2}{3}$<-1
  $\frac{-11}{5}$>-1
  ⇒$\frac{-2}{3}$> $\frac{-11}{5}$ 
  Ta có:
  $\frac{3}{2}$>1
  $\frac{4}{7}$<1
  ⇒$\frac{3}{2}$>$\frac{4}{7}$ 
  Sắp xếp theo thứ tự tăng dần:
  $\frac{-11}{5}$<$\frac{-2}{3}$<0<$\frac{4}{7}$<$\frac{3}{2}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới