SỐ HS khối 9 của 1 trường trong khoảng từ 130 đến 210 em khi xếp hàng 12 hàng 18 hàng thì đều thiếu 2 hs tích số hs của trườn

SỐ HS khối 9 của 1 trường trong khoảng từ 130 đến 210 em khi xếp hàng 12 hàng 18 hàng thì đều thiếu 2 hs tích số hs của trường đó

1 bình luận về “SỐ HS khối 9 của 1 trường trong khoảng từ 130 đến 210 em khi xếp hàng 12 hàng 18 hàng thì đều thiếu 2 hs tích số hs của trườn”

 1. Gọi a là số học sinh lớp 9 , 130 $\leq$ a $\leq$ 210
  Có số học sinh khối 9 của 1 trường trong khoảng từ 130 đến 210 em khi xếp hàng 12 hàng 18 hàng thì đều thiếu 2 học sinh
  Ta có : a + 2 $\vdots$ 12
             a + 2 $\vdots$ 18
  $\Rightarrow$ a – 2 là BC ( 12 , 18 )
  12 = 2² . 3
  18 = 2 . 3²
  BCNN ( 12 , 18 ) = 3² . 2² = 9 . 4 = 36
  a + 2 ∈ BC ( 12 , 18 ) = B ( 36 ) = { 0 , 36 , 72 . 108 , 144 . 170 , 206 , 242 , …. }
  a ∈ { 2 , 38 , 74 , 110 , 146 , 172 , 208 , 244 , … }
  Vì 130 $\leq$ a $\leq$ 210 . nên a = 208
  Vậy số học sinh khôi 9 là 208 em
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới