số nhà của Lan và Huệ đều là số tự nhiên có 4 chữ số có dạng x63y và chia hết cho 5 và 9. Tìm số nhà của 2 bạn biết số nhà củ

số nhà của Lan và Huệ đều là số tự nhiên có 4 chữ số có dạng x63y và chia hết cho 5 và 9. Tìm số nhà của 2 bạn biết số nhà của Lan lớn hơn số nhà của Huệ
Viết một bình luận