So sánh các số sau a. 27^11 và 81^8 b. 625^5 và 125^7 c. 5^36 và 11^24 d. 3^2n và 2^3n

So sánh các số sau
a. 27^11 và 81^8
b. 625^5 và 125^7
c. 5^36 và 11^24
d. 3^2n và 2^3nViết một bình luận

Câu hỏi mới