so sánh hai phân số sau 2005/2009 và 2017/1999 b) 1997/1999 và 1995/1998

so sánh hai phân số sau 2005/2009 và 2017/1999 b) 1997/1999 và 1995/1998Viết một bình luận

Câu hỏi mới