so sánh phân số:a)3 phần -25 và -1 phần -19 b) 4 phần 17 và 16 phần 63 c) 5 phần 29 và 7 phần 33

so sánh phân số:a)3 phần -25 và -1 phần -19
b) 4 phần 17 và 16 phần 63
c) 5 phần 29 và 7 phần 33Viết một bình luận

Câu hỏi mới